Giám Đốc VPDD

Company: HR1's Client

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: 028-39252566


Share with :

Trách nhiệm:

  • Quản lý hoạt động hành chính tại văn phòng đại diện
  • Xây dựng hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp tại văn phòng, xây dựng môi trường linh hoạt, khuyến khích nhân viên làm việc tích cực để đạt hiệu quả cao trong công việc
  • Kết nối tốt với các phòng ban Công ty; Quản lý chi phí hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính của văn phòng đại diện
  • Hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty
  • Xây dựng và phát triển nhân sự phòng Kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch kinh doanh đã đề r
  • Thực hiện công tác đối ngoại với các đài Truyền hình trong khu vực, các cơ quan ban ngành và các đối tác của Công ty
  • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

#5473

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin