List of jobs

Job Code Job Title Industry Location Salary Date Post
HR1-000496 Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng investment management HoChiMinh

1300 USD gross/ month

15/01/2019
HR1-000495 Giám đốc kinh doanh investment management HoChiMinh

usd gross/ month

30/04/2019
HR1-000458 Director investment management HoChiMinh 26/10/2018