Business Development Manager

Company: HR1's Client

Industry: Insurance

Location : HoChiMinh

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh

- Lập kế hoạch kinh doanh theo năm/thời kỳ của  cá nhân; 

- Thực thi và đảm bảo việc triển khai các kế hoạch  & chỉ tiêu kinh doanh hiệu quả và kịp thời; 

- Tìm hiểu, phân tích đánh giá các đối thủ trên thị  trường và đề xuất các thay đổi phù hợp trong kế  hoạch kinh doanh tới quản lý; 

- Làm việc với các đơn vị chức năng nhằm xây  dựng và triển khai các quy trình và chính sách nội  bộ liên quan đến lĩnh vực/đối tác được phân công;

- Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách bán  hàng/incentive cho đối tác đảm bảo tuân thủ quy  định của công ty;

- Hỗ trợ quản lý xây dựng kế hoạch và ngân sách  triển khai các hoạt động kinh doanh và các kế  hoạch giao/ quản lý chỉ tiêu kinh doanh; 

- Quản lý, hỗ trợ, đào tạo, phân công, giám sát  công việc của các cán bộ trực tiếp thuộc quyền  quản lý;  

- Nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng nhằm nâng cao  chất lượng dịch vụ,hiệu quả công việc hoặc các  giá trị khác của công ty; 

- Thực hiện các yêu cầu khác từ quản lý.

  1. Phát triển đối tác 

- Tìm kiếm, phân tích thông tin, xây dựng mục  tiêu, thiết lập quan hệ với đối tác tiềm năng mới /đối tác được phân công; 

- Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng  sản phẩm/gói sản phẩm, quy trình bán, quy trình  vận hành… chào đối tác. Đàm phán, ký kết Hợp  đồng triển khai bán các sản phẩm bảo hiểm qua  các đối tác; 

- Lập kế hoạch, triển khai và giám sát đào tạo  nhằm hỗ trợ và phát triển đội ngũ bán hàng để  bán bảo hiểm trong mạng lưới bán hàng của đối  tác (nếu có); 

- Quản lý, theo dõi, đề xuất giải pháp thúc đẩy  doanh thu từ các sản phẩm đã triển khai với các  đối tác.

  1. Báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị 

- Xây dựng các báo cáo kinh doanh trong phạm  vi được phân công với tần suất định kỳ  (tháng/quý/năm) và các báo cáo khác liên quan  tới Bancassurance theo yêu cầu của quản lý; 

- Giám sát, quản lý và báo cáo thường xuyên  nhằm đảm bảo và xây dựng môi trường quản lý  rủi ro hiệu quả

 

YÊU CẦU NĂNG LỰC

  1. Trình độ Học vấn

- Đại học trở lên (ưu tiên các trường khối kinh tế,tài chính, bảo hiểm)

  1. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

- Kiến thức chuyên môn về kinh tế,tài chính, bảo hiểm.

Kinh nghiệm liên quan

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực bảo hiểm/ngân hàng.

 

---

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[8899-8898]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin