Giám Đốc Nhân Sự

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: resume@hr1vietnam.com

phone: +(84) 28 3925 2566


Share with :

JOB DESCRIPTION:

Xây dựng chiến lược nhân sự

 • Tái cấu trúc Hệ thống nhân sự Tập đoàn để tối ưu hóa nguồn lực & nâng cao vai trò hỗ trợ của Nhân sự đối với hoạt động kinh doanh & vận hành
 • Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống nhân sự hiệu quả, tinh gọn, hỗ trợ quá trình toàn cầu hóa
 • Tư vấn BGĐ về mô hình Nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tổ chức

Quản lý, điều hành và thúc đẩy hoạt động nhân sự

 • Lập kế hoạch định biên hàng năm và rà soát, bổ sung theo tình hình thực tế
 • Thúc đẩy triển khai Công tác tuyển dụng theo kế hoạch
 • Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế cận &
 • Chương trình talent Mobility cho toàn hệ thông (Local & oversea)

a. Quản trị hiệu suất & hệ thống tưởng thưởng

 • Lập và kiểm soát ngân sách nhân sự
 • Triển khai áp dụng OKR/KPI trong quản lý hiệu quả công việc tới CBNV toàn công ty
 • Quản lý hiệu quả công việc toàn Công ty: tổ chức triển khai OKR/KPI trên toàn Công ty
 • Thúc đẩy việc ghi nhận thường xuyên với CBNV trong quá trình thực hiện công việc
 • Giám sát việc vận hành hệ thống chính sách đãi ngộ bao gồm Lương, thưởng, phúc lợi; Thủ tục nhân sự (HĐLĐ, hồ sơ nhân sự, quyết định, thông báo nhân
 • sự, ...); Khen thưởng, kỷ luật; Giải quyết quan hệ lao động
 • Giám sát tuân thủ quy trình Nhân sự & việc xây dựng các chính sách Nhân sự phù hợp với Công ty trong từng giai đoạn.

b. Phát triển tổ chức:

 • Thiết kế và phát triển cơ cấu tổ chức bộ phận Nhân sự để đảm bảo đúng người đúng việc
 • Hoàn thiện hệ thống JDs & xây dựng khung năng lực Hệ thống
 • Tổ chức triển khai công tác quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực thông qua IDP/ career path development, performance evaluation and training.
 • Thúc đẩy các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm: Xây dựng quy trình/ quy chế quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thông qua IDP/ Career path development; Xây dựng kế hoạch đào tạo;
 • Tổ chức và quản lý đào tạo, đánh giá hiệu quả toàn Công ty

Phát triển văn hóa doanh nghiệp:

 • Tổ chức triển khai việc xây dựng, phát triển và tổ chức các hoạt động văn hóa doanh nghiệp trên toàn Công ty (thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, các sự kiện nội bộ, các phong trào thi đua khen thưởng, ... để gắn kết nhân viên)
 • Tổ chức các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR)

Quản lý hệ thống Nhân sự:

 • Quản lý hệ thống thông tin nhân sự
 • Giám sát việc quản lý, lưu trữ, ... Hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến nhân sự.
 • Thúc đẩy, giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nguồn nhân lực

Quản lý hoạt động hành chính:

 • Thúc đẩy, giám sát các hoạt động của phòng Hành chính, Mua sắm & Cơ sở hạ tầng
 • Quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động Hành chính

Báo cáo và các công việc khác:

 • Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BOD

JOB REQUIREMENTS:

Học vấn, Kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị nhân sự/Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Ngôn ngữ, ưu tiên có bằng Thạc sỹ về
 • Quản trị Nhân sự
 • Có trên 10 năm kinh nghiệm về Quản lý nhân sự ở các tập đoàn lơn, quy mô từ 1,000 nhân sự trở lên- Đã quản lý
 • đội nhóm từ 10 người trở lên
 • Đã làm đa dạng các mảng về nhân sự bao gồm Tuyển dụng, Đào tạo, Tiền lương phúc lợi
 • Có thế mạnh về xây dựng hệ thống nhân sự, triển khai hệ thống đánh giá năng lực, xây dựng khung năng lực
 • Có tầm nhìn chiến lược về xây dựng đội ngũ kế cận, các chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ

Kiến thức:

 • Am hiểu sâu rộng về hệ thống nhân sự tại các doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ
 • Am hiểu luật Lao động, thuế, bảo hiểm, Luật Việt nam hoặc quốc tế liên quan đến Nhân sự
 • Am hiểu mô hình kinh doanh, thị trường lao động, xu thế nhân sự, công nghệ ứng dụng trong hệ thống nhân sự

Kỹ năng & Năng lực

 • Tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng giao tiếp và học thuật/ chuyên ngành)
 • Có khả năng tốt về lập kế hoạch; tổ chức và giám sát thực hiện công việc;
 • Quản lý thay đổi; Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên; có tư duy chiến lược, lãnh đạo, xây dựng và tạo động lực cho nhân viên
 • Có khả năng thiết kế tổ chức và công việc; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; quản lý và trực tiếp triển khai tuyển dụng, lựa chọn và bố trí nhân sự; quản lý đào tạo, thành tích và hiệu quả công việc; quản lý hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và các quan hệ lao động; quản trị hệ thống thông tin nhân sự;
 • Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm; định hướng chất lượng; đổi mới và sáng tạo
 • Thái độ tích cực, hợp tác trên tình thần xây dựng
 • Liêm chính, chủ động trong công việc

------------------

Ứng viên quan tâm vui lòng ỨNG TUYỂN bên dưới.

hoặc, LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để biết thêm chi tiết

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com

HR1Jobs - The Leading AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 

HR1Tech - The Leading AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com

Apply this job

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required
I totally agree to Teams of Use & Privacy Statement of HR1Vietnam
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin