Head of Credit Card Business Development

Company: HR1's Client

Location : Ha Noi

email: info@hr1vietnam.com

phone: +(84) 028 3925 2566


Share with :

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 • Triển khai hoạt động của Phòng kinh doanh thẻ theo đúng định hướng của ban lãnh đạo, đảm bảo mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ trên cơ sở tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước  và của công ty' 
 • Tìm kiếm và triển khai phát triển đối tác phát triển thẻ/đối tác hệ sinh thái thẻ 
 • Tham mưu, đề xuất đến Ban lãnh đạo Trung tâm các ý tưởng kinh doanh mới phù hợp với chiến  lược của công ty từng thời kỳ 
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạt động của Phòng Kinh doanh thẻ theo chiến lược, định  hướng của ban lãnh đạo 
 • Tổ chức triển khai các trương trình kinh doanh, mô hình kinh doanh nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ 
 • Tổ chức tìm kiếm, phát triển và quản lý danh mục đối tác phát triển thẻ/hệ sinh thái chi tiêu phục vụ cho hoạt động kinh doanh thẻ phù hợp với chiến lược từng thời kỳ 
 • Chịu trách nhiệm ký kết các văn bản có liên quan đến hoạt động Thẻ theo sự phân công/ủy quyền của Ban lãnh đạo

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

 • Đại học chuyên ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketting, Tài chính ngân hàng 
 • Có kinh nghiệm CBQL mảng kinh doanh bán lẻ tối thiểu 3 năm, ưu tiên kinh doanh thẻ tại các tổ chức tín dụng 
 • Am hiểu về thị trường thẻ, đặc biệt am hiểu thị trường tài chính tiêu dùng là một lợi thế 
 • Hiểu và cung cấp các sản phẩm dịch vụ của đơn vị đang cung cấp theo quy định, quy trình sẵn  có 
 • Hiểu và phối hợp các đơn vị khác trong công ty để thực hiện công việc. Có khả năng hướng dẫn, kiểm soát lại các thao tác đơn giản trong quy trình

 

---

Further information will be discussed in the interview!
Interested candidates, please  APPLY  resumes as below
or, CONTACT US 

P: +84 028 3925 2566 | info@hr1vietnam.com | www.hr1vietnam.com
HR1Jobs - The No1 AI Recruitment Online Platform: www.hr1jobs.com 
HR1Tech - The No1 AI Recruitment Online Platform in IT: www.hr1tech.com 

[9155]

Apply this job

Thank "{{ data.full_name }}"! We have received your CV and will contact you in the shortest time.

This field is required
This field is required
Email is not valid
This field is required

Please complete capcha

Follow us on Linkedin