List of jobs

Job Title Industry Location Salary Date Post
Chuyên Viên Hợp Đồng Constuction Material HoChiMinh

Up to $1000

25/10/2021
Giám Đốc Nhân Sự Constuction Material HoChiMinh

1520 - 1740

03/11/2020